DECIZIA NR. 711/12.12.2009 (cu caracter interpretativ)


despre aplicarea corectă a prevederilor articolului 27 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 49 lit. c) din Statutul profesiei de avocat

A. Precizări prealabile

Interpretarea acestor texte apare ca fiind necesară, datorita faptului ca în practică s-au ivit situaţii în care unele filiale ale Casei de Asigurări a Avocaţilor (în continuare C.A.A.), au solicitat suspendarea din profesie a avocaţilor care nu şi-au îndeplinit obligaţia de plată a majorărilor de întârziere aferente sumelor restante la bugetul filialei, iar o hotărâre cu privire la această solicitare nu a putut fi luată în lumina normelor mai sus indicate, întrucât acestea au fost interpretate în mod diferit de consilierii din cadrul barourilor.

Într-o primă opinie s-a apreciat că textul cuprins în art. 27 lit. c) din Legea 51/1995 şi art. 49 lit. c) din Statutul profesiei de avocat este unul foarte clar şi se referă la toate obligaţiile către bugetul filialei C.A.A., atât debitul în sine cât şi accesoriile acestuia (reprezentate de majorările de întârziere).

Într-o altă opinie s-a apreciat că cele doua texte se referă doar la suma de bază datorată de avocat bugetului C.A.A. şi nicidecum la majorările de întârziere, iar neplata majorărilor de întârziere, oricât de vechi ar fi aceste obligaţii de plată, nu poate atrage în nicio situaţie aplicarea sancţiunii suspendării.

B. Texte legale şi statutare incidente

Art. 27 lit. c) din Legea 51/1995:
„Calitatea de avocat este suspendată:
c) în caz de neplată totală sau parţială a taxelor şi a contribuţiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. şi către sistemul propriu de asigurări sociale, timp de 3 luni de la scadenţa acestora şi până la lichidarea integrală a datoriilor;”

Art. 49 lit. c) din Statutul profesie de avocat:
„Exerciţiul profesiei de avocat se suspendă:
c) în caz de neplată totală sau parţială a taxelor şi a contribuţiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. şi către sistemul propriu de asigurări sociale timp de 3 luni de la scadenţa acestora şi până la lichidarea integrală a datoriilor;”

Art. 308 alin.(3) din Statutul profesiei de avocat:
„(3) Depăşirea cu cel mult 5 zile a termenului de plată prevăzut la alineatul precedent atrage obligaţia de plată a majorărilor de întârziere în favoarea C.A.A.. La achitarea contribuţiei avocatul este obligat să ateste, în scris şi sub semnătură veniturile realizate din onorarii în luna pentru care se efectuează plata şi pentru care plăteşte cota de contribuţie în condiţiile prevăzute de Statutul C.A.A.. Statutul C.A.A. va prevedea forma şi modalitatea în care se face şi se înregistrează declaraţia.”

Art. 309 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat.
„(1) Neplata contribuţiilor lunare în cuantumul şi la termenele stabilite atrage aplicarea măsurii prevăzute la art. 27 lit. c) din Lege.”

C. Concluzii
Având în vedere prevederile art. 1111 din Codul Civil, care stipulează în mod clar că “debitorul unei datorii pentru care se plăteşte dobândă, sau o rendită, nu poate, fără consimţământul creditorului, să impute plata ce se face pe capital cu preferinţă asupra renditei sau dobânzii” şi de faptul că şi în situaţia unei plăţi parţiale, făcută pe capital şi dobândă, aceasta se impută mai întâi asupra dobânzii, rezultă cu claritate că textele cuprinse în art. 27 lit. c) din Legea 51/1995 şi art. 49 lit. c) din Statutul profesiei de avocat, interpretate în sensul prevederilor din Codul Civil evocate mai sus, se referă la toate obligaţiile către bugetul filialei C.A.A., atât la debitul propriu-zis cât şi la accesoriile acestuia, reprezentate de majorările de întârziere. O astfel de interpretare rezultă şi din sintagma „până la lichidarea integrală a datoriilor”, folosită în finalul acestui text.

PREŞEDINTE U.N.B.R. ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
Copyright © 2007 Baroul Maramures. Toate drepturile rezervate.